ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัวและกลุ่มแม่บ้านบ้านปรางค์ หมู่ 8 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในการมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนคติในการปฏิบัติงาน และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป.