ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และประชาคมเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ