ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อหาน้ำสูญเสีย โดยการทำ STEP TEST

เนื้อหา : ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในโซนถังสูงข้างที่ว่าการอำเภอปัว ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. ของวันถัดไป เพื่อหาน้ำสูญเสีย โดยการทำ STEP TEST โดยจะส่งผลกระทบถึงพื้นที่จ่ายน้ำโซนถังสูงข้างที่ว่าการอำเภอปัวทั้งหมด ได้แก่ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว . บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร , บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งขอให้ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลปัวทุกท่าน ได้สำรองน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคด้วย ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะดำเนินการจ่ายน้ำตามปกติทันที และการประปาส่วนภูมิภาคฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ