โครงการการบันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรม Thai Health Dee

เนื้อหา : เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการการบันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรม Thai Health Dee ณ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสถานะสุขภาพในการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพระยะยาว ในกลุ่มประชาชนสุขภาพดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปาริฉัตร คำชั่ง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ