โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านร้อง)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (บ้านร้อง) พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเชิญ นางสาวอุไรรัตน์ สีคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ประชาชนบ้านร้องทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ