โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขทางด้านทันตกรรม เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมและติดตามผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขทางด้านทันตกรรม เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ