โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขาภิบาลในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ