ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

20220915_025038