โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิง บวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๔

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๔ ภายใต้แนวคิด “เด็กนักเรียนจะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง เข้าร่วมตลอดโครงการนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีวินัย เสามารถอยู่กับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ