โครงการเด็กยุคใหม่สุขภาพสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กยุคใหม่สุขภาพสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปรางค์ ณ ห้องประชุมปรางค์แก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ พร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ภายในโครงการได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค สาเหตุจากปัญหาขยะมูลฝอย” ,“อันตรายจากขยะมีพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพ” รวมไปถึง“การกำจัดขยะให้ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีการแยกเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนได้ลองปฏิบัติจริง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ อันจะต่อยอดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาต่อไปในอนาคตได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ