โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดที่ถูกต้อง ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบ และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางอมรรัตน์ จำนงบุญ เจ้าหน้าที่อสม. บ้านไร่รวงทอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ