ตรวจสอบ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๑๑ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจเทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ