โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาป่าน

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี รวมถึง นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาล , ดร.อมรรัตน์ หาญตะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้นำชุมชนบ้านนาป่าน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาป่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานมาให้ความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตเมื่อผู้ป่วยหมดสติ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ