เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF= Refuse Derived Fuel) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ และการนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว