ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ สภาเทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารีย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานเปิดการประชุม รวมถึงนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้กล่าวรายงานชี้แจงรายละเอียดญัตติต่าง ๆ ในที่ประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ