ต้อนรับพร้อมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปัวให้แก่คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิจิตร

วันนี้(7 ก.พ.62) เวลา 09.00 น.นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปัวให้แก่คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิจิตร ในการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมอูปแก้วรีสอร์ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน