โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ พร้อมด้วยนายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ