แจ้งแรงดันไฟฟ้าตกในพื้นที่อำเภอปัว

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว มีแผนงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าวังผา บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าวังผา ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้การไฟฟ้าฯ จะดำเนินการถ่ายเทโหลด โดยเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าน่าน ๑ บ้านดู่ใต้ และสถานีไฟฟ้าน่าน ๒ บ้านผาตูบ มาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอปัว แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาจส่งผลกระทบให้แรงดันไฟฟ้าตก และเกิดไฟฟ้าดับได้ ระหว่างวันที่ ๓ , ๕ , ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในเขตอำเภอปัว

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ , ผู้ประกอบการ , ธุรกิจภาคครัวเรือน , ร้านค้า และประชาชนในเขตอำเภอปัว รับทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และขอความอนุเคราะห์ลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องทำกาแฟ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ยกเว้นแสงสว่างที่สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ