ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. ยกเลิก “โควิด – ๑๙” จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. เตือนประชาชนระวังโรค “ไข้ฉี่หนู – เมลิออยด์” ที่มากับน้ำท่วม ปีนี้พบป่วยแล้วกว่า ๓,๓๐๐ ราย

๓. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวน หรือรบกวนผู้อื่น มีความผิด!

๔. ปภ. แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ลดเสี่ยงอันตรายช่วงฤดูฝน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

๕. ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. ๖๕

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ