ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๑๕ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ