ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

๒. นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

๓. นักวิชาการสุขาภิบาล (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา

๕. นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) สังกัด กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๖. นายช่างสำรวจ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

๗. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน) สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๑๗

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ