รณรงค์ลดการใช้ความเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พื้นที่เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอปัว , หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอปัว , ผู้ประกอบการ ร้านค้า , บริษัทเอกชน และผู้นำชุมชนในหมู่บ้านทั้ง ๑๓ แห่งในเขตเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมขับเคลื่อนจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ความเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวโอวาทมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปัว ภายใต้แนวคิด “ปัวเมืองขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ลดการใช้ความเร็ว ลดพฤติกรรมเสี่ยง คาดเข็มขัด และหมวกนิรภัย ปลอดภัย๑๐๐ %” พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ตลอดกิจกรรมได้มีการมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้นำชุมชน และปล่อยตัวคาราวานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส., เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ที่ได้เห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก รณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ