วีดิทัศน์กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ความเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พื้นที่เทศบาลตำบลปัว

วีดิทัศน์กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ความเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พื้นที่เทศบาลตำบลปัว ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์