วีดิทัศน์กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

วีดิทัศน์กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์