ออกให้บริการน้ำล้างทำความสะอาด ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะบ้านขอน

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการน้ำล้างทำความสะอาด ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับต้อนรับคณะเดินทางประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ