จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะเดินทางประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะเดินทางประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านขอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง และนายมนต์ธวัช สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ