ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘ / ๒๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

๒. ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี ๒๕๖๕

๓. ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม พักชำระหนี้ ๓ เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย ๑ ปี และ ๓ เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. รู้ทันภัยกับ ปภ.

๕. ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง ๒๕ %

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ