จัดเตรียมพวงมาลา สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันปิยมหาราช

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล จัดเตรียมพวงมาลา สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ