วีดิทัศน์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วีดิทัศน์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์