โครงการแข่งขันกีฬาสี เทศบาลตำบลปัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562 พระธาตุบุญนาคเกมส์ ครั้งที่ 2

เช้านี้(15 ก.พ.62) เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี เทศบาลตำบลปัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562 พระธาตุบุญนาคเกมส์ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รววมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ คณะครูผู้ดูแลเด็กตลอตจนบุคลากรของเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน