วีดิทัศน์กิจกรรมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง 

วีดิทัศน์กิจกรรมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง 

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์