การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ได้จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และเพื่อให้การจัดเก็บเพิ่มขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบขั้นตอนและเกิดประโยชย์สูงสุดต่อราชการต่อไป

แหล่งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ