เข้าร่วมงานเวทีล้านนาฮอมสุข มัดปุ๊กสุขภาวะ สานพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานเวทีล้านนาฮอมสุข มัดปุ๊กสุขภาวะ สานพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางอนัญญา โสภา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และนางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล เจ้าหน้าที่โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือ และศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนด้วยทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ