เข้าร่วมประชุมการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ตำบลศิลาเพชร

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยจ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นายภวัต ปัญญาวงค์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว ในฐานะแม่ข่ายของศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นตำบลขับขี่ปลอดภัย (ศปง. ขับขี่ปลอดภัย) เข้าร่วมประชุมการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ตำบลศิลาเพชร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อมาให้ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นตำบลขับขี่ปลอดภัยตำบลศิลาเพชร ให้กับผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตำบลศิลาเพชร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวจุฑารัตน์ เตชะนันท์ ตำอหน่ง นักวิชาการโครงการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ