ประกาศผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 200 คน 1 ชั้น 8 ห้องเรียน (แบบฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน

20221027_050254