การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปัว ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าของที่ดิน แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน และรายการอื่น ๆ ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ