ตรวจสอบ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒/๑) ซึ่งได้กำหนดให้เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในเขตเทศบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ