จัดเตรียมพื้นที่ลานขันโตก และจุดทิ้งขยะไว้บริการประชาชน ที่มาเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่ลานขันโตก และจุดทิ้งขยะไว้บริการประชาชน ที่มาเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ , นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย , นางสาวโสภา จิตต์ประสงค์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ