วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์