ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ๑๐ เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเอเปค ๒๐๒๒

๒. ปลอดภัยไว้ก่อน รับมือกับฝุ่น PM ๒.๕ ฉบับประชาชน

๓. สัญญาณเตือนภัย เมื่อใกล้วัยทอง

๔. โรคเหงือก หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line ID @๑๗๘๔DDPM

๖. กรมการขนส่งทางบก แนะนำเจ้าของรถยนต์ อายุการใช้งานเกิน ๗ ปี และรถจักรยานยนต์ อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถ ก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๗. Pfizer วัคซีนโควิด – ๑๙ สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน – ๔ ปี

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ