เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บัญชีเงินฝากของลูกหนี้ , คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร , คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร , ร้องเรียนหมอ และขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย)

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ได้แก่ บัญชีเงินฝากของลูกหนี้ , คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร , คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร , ร้องเรียนหมอ และขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖ / ว๓๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ