การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปัวเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข 4 ฉบับและอื่นๆ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ,การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562,การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ,การขออนุมัติหนี้สูญ และพิจารณาเรื่องการให้เช่าอาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปัวต่อไป