ว่ากล่าวตักเตือนรถบรรทุก ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบและว่ากล่าวตักเตือนรถบรรทุก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : จ่าเอกอรรถพงษ์ พันธุ์เลิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ