ออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ ในเขตบ้านขอน

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ ในเขตบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางอนัญญา โสภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ