ประชุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว หลังใหม่

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว หลังใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ