การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ขอเชิญชวนผู้สูงอายุท่านใดที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗) นำเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกำหนดการในแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้

– บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขอน

– บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าลาน

– บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าหัด

– บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา ลงทะเบียนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นแหลง

– บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา ๒

– บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา ๑

– บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้อง

– บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ลงทะเบียนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาป่าน

– บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์

– บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว ลงทะเบียนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไร่รวงทอง

– บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร ลงทะเบียนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

– บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร ลงทะเบียนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแก้ม

– บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร ลงทะเบียนวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสวนดอก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ