ออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ในเขตบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ในเขตบ้านต้นแหลง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ