ออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้อง

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ