รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของบ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : ช่วงบ่ายของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไร่รวงทอง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ