ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินการพื้นที่นำร่องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินการพื้นที่นำร่องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดย พจอ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินการพื้นที่นำร่องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลำบลปัว ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:T-VER) และคาร์บอนเคดิต จากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อศึกษาและออกแบบวิธีการในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด